σύστημα διαχείρησης δεδομένων κλινικών δοκιμώνα νοιχτού-κώδικα ως λύση στις σύγχρονες ερευνητικές ανάγκες


Σε άρθρο σε Ιατρικό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης αναλύεται κατά πόσο θα ήταν οφέλιμη η ανάπτυξη και χρήση ενός ανοιχτού κώδικα λογισμικού ανάλυσης κλινικών δοκιμών. Στις προτάσεις των συγγραφέων συμπεριλαμβάνωνται και προτάσεις για την χρήση ανοιχτών βάσεων δεδομένων (όπως η MySQL και η PostgreSQL) από το λογισμικό TrialDB καθώς και προτάσεις μετατροπής του openclinica ώστε να καλύπτωνται οι ανάγκες των ερευνητών.

Οι συγγραφείς σημειώνουν τα οφέλη που θα είχε μια τέτοια προσέγγιση στη υποβολή ερευνητικών δεδομένων στους οργανισμούς που επιτηρούν τέτοιου είδους μελέτες, στον αυτοματοποιημένο διαμοιρασμό των δεδομένων καθώς και στην συνεισφορά στις δημόσιες βάσεις δεδομένων φαρμακοσυμβατότητας και φαρμακευτικών αντενδείξεων.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *